gallery2014-copy

PostHeaderIcon พล.ท.ถเกิงกานต์ ศรีอำไพ จก.วท.กห.เป็นประธานการประชุม อกวท.กห.บริหาร ครั้งที่๑/๕๘ ๒๑ ส.ค.๕๘

21-8-2015-1

พล.ท.ถเกิงกานต์ ศรีอำไพ จก.วท.กห. เป็นประธานการประชุม อกวท.กห.บริหาร ครั้งที่ ๑/๕๘

อ่านเพิ่มเติม...

 

PostHeaderIcon พล.ต.ณรัตน์ ศรีรัตน์ รอง จก.วท.กห. เป็นประธานเปิดการบรรยายพิเศษเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างฯ ๒๐ ส.ค.๕๘

20-8-2015-1

พล.ต.ณรัตน์ ศรีรัตน์ รอง จก.วท.กห. เป็นประธานในพิธีเปิด การบรรยายพีเศษ เรื่องแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วยวิธีตลาดอิเล็ดทรอนิกส์ โดยมี คุณ สุวีณา ทัศคุณ วิทยากรผู้บรรยายจาก สำนักพัฒนามาตราฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

อ่านเพิ่มเติม...

 

PostHeaderIcon พล.ต.ศิรศักดิ์ ยุทธประเวศน์ รอง จก.วท.กห. เป็นประธานต้อนรับผู้แทน กห.อินเดีย ๑๙ ส.ค.๕๘

19-8-2015-1

พล.ต.ศิรศักดิ์ ยุทธประเวศน์ รอง จก.วท.กห.และหน่วยประสานการวิจัยให้การต้อนรับ ผู้แทน กห.อินเดีย และฟังบรรยายสรุป

งานวิจัยของไทยและอินเดีย

อ่านเพิ่มเติม...