gallery2014-copy

PostHeaderIcon พล.ต.จตุพร ไชยศรี รอง จก.วท.กห. เป็นประธานประชุมเตรียมการด้าน Dats Center ๑๐ ม.ค.๖๓

10-1-2020-112

พล.ต.จตุพร ไชยศรี รอง จก.วท.กห. (๑) เป็นประธานการประชุมเตรียมการด้าน Data Center เพื่อสนับสนุน

ศูนย์บูรณาการข้อมูลด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

อ่านเพิ่มเติม...

 

PostHeaderIcon พล.ต.สมเกียรติ สัมพันธ์ รอง จก.วท.กห.ประธานการประชุม อกวท.กห.(ดำรงสภาพฯ) ๑๐ ม.ค.๖๓

10-1-2020-109

พล.ต.สมเกียรติ สัมพันธ์ รอง จก.วท.กห.(๒) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารชุดโครงการวิจัยและ

พัมนาสนับสนุนการดำรงสภาพ และ/หรือ เพิ่มประสิทธิภาพยุทโธปกรณ์ของกองทัพ ครั้งที่๒/๖๓ โดยมีงานวิจัยของ

กองทัพบกขอปิดโครงการ ๑ โครงการ

อ่านเพิ่มเติม...