gallery2014-copy

PostHeaderIcon พล.ท.นพพงษ์ กิจรัตนา เป็นประธานการประกวดผลงานนวัตกรรมของกระทรวงกลาโหม ประจำปี ๕๘ ๒ ก.ค.๕๘

2-7-2015-1

พล.ท.นพพงษ์ กิจรัตนา หน.ฝสธ. ประจำ รอง ปล.กห.ช่วยปฏิบัติราชการที่ วท.กห.อีกหน้าที่หนึ่ง หัวหน้าคณะทำงาน 

จัดการประกวดรางวัลนวัตกรรม ของ กระทรวงกลาโหม ประจำปี ๒๕๕๘ เป็นประธานการประชุมตัดสิน โดยมี

ผู้เชี่ยวชาญทางวิชาการจากหลายสาขา และผู้เชี่ยวชาญทางทหาร มาทำการคัดเลือกและให้คะแนน ตามเกณฑ์การให้คะแนน

อ่านเพิ่มเติม...

 

PostHeaderIcon พล.ท.ถเกิงกานต์ ศรีอำไพ จก.วท.กห.ทำพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นสัญญาบัตรจำนวน ๔ นาย ๑๙ มิ.ย.๕๘

19-6-2015-1

พล.ท.ถเกิงกานต์ ศรีอำไพ จก.วท.กห.และ นขต.วท.กห. ร่วมทำพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร

จำนวน ๔ นาย

อ่านเพิ่มเติม...

 

PostHeaderIcon พลงท.ถเกิงกานต์ ศรีอำไพ เป็นประธานการประชุม อวกท.กห.ดำรงสภาพ ๓/๕๘ ๙ มิ.ย.๕๘

9-6-2015-1

พล.ท.ถเกิงกานต์ ศรีอำไพ จก.วท.กห.เป็นประธานการประชุม คณะอนุกรรมการบริหารชุดโครงการวิจัยและพัฒนา

สนับสนุนการดำรงสภาพ และ/หรือเพิ่มประสิทธิภาพยุทโธปกรณ์ของกองทัพ (อกวท.กห.ดำรงสภาพ) โดยมีผู้เชี่ยวชาญ

จากหน่วยนอกมาให้ข้อเสนอแนะ

อ่านเพิ่มเติม...