gallery2014-copy

PostHeaderIcon พ.อ.ธนภูมิ ดวงแก้ว ผอ.กลาง วท.กห. เป็นผู้อำนวยการฝึกวินัยแบบทำเนียมทหารประจำปี ๕๙ ๒๖ เม.ย.๕๙

26-4-2016-30

พ.อ.ธนภูมิ ดวงแก้ว ผอ.กลาง วท.กห. ผู้อำนวยการฝึกระเบียบวินัยแบบธรรมเนียมทหาร และการฝึกทบขทวนลักษณะทหาร

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ และได้เชิญครูฝึกจาก ร๑ พัน๒ มาทำการฝึกข้าราชการ วท.กห. โดยแยกการฝึก นายทหารชั้น

สัญญาบัตร นายทหารชั้นประทวน และพนักงานราชการ 

อ่านเพิ่มเติม...

 

PostHeaderIcon พล.ท.ถเกิงกานต์ ศรีอำไพ จก.วท.กห.เป็นประธานปิดกิจกรรมภาษาภาคฤดูร้อน ประจำปีงบประมาณ ๕๙ ๒๙ เม.ย.๕๙

29-4-2016-1

พล.ท.ถเกิงกานต์ ศรีอำไพ จก.วท.กห. เป็นประธานปิดกิจกรรมภาษาภาคฤดูร้อน (Summer Camp)

ประจำปีงบประมาณ ๕๙

อ่านเพิ่มเติม...

 

PostHeaderIcon พล.ต.ศิรศักด์ ยุทธประเวศน์ รองจก.วท.กห.(๒) เป็นประธานเปิดการอบรมแบบทำเนียมทหารฯ ๒๕ เม.ย.๕๙

26-4-2016-1

พล.ต.ศิรศักดิ์ ยุทธประเวศน์ รอง จก.วท.กห.(๒) เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมระเบียบวินัยตามแบบธรรมเนียมทหาร

และการฝึกทบทวนลักษณะทหาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ โดยได้รับเกียรติจาก พ.อ.เกียงศักดิ์ มิตรประชา

รอ.ผอ.กรบ.สม.มาเป็นวิทยากร ผู้บรรยาย

อ่านเพิ่มเติม...