21 7 2021 1

พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ จก.วท.กห. และ คุณ วิทวัส สวัสดิ์-ชูโต ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรม/ผู้แทน

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นประธานร่วมในการประชุมหารือ ร่วมกับหน่วยงานวิจัยเหล่าทัพและ อ.พิชญ จาก จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยที่ประชุมได้ร่วมหารือกำหนดแนวทางการจัดพิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจ

(MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา ระหว่าง กห. กับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในวันศุกร์ที่ ๒๐ ส.ค.๖๔ 

พร้อมกันนี้ยังได้ร่วมหารือแนวทางความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา, เทคโนโลยีที่มีความสนใจร่วมกัน และโครงการวิจัย

ที่จะร่วมมือกันในอนาคต

20 7 2021 1

พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ จก.วท.กห. ทำพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่ข้าราชการที่ได้เลื่อนยศสูงขึ้น มีนายทหาร

ชั้นสัญญาบัตรจำนวน ๕ นาย และนายทหารชั้นประทวน จำนสน ๑ นาย พร้อมให้โอสวาทในการปฏิบัติงาน แก่ผู้ที่ได้

เลื่อนยศสูงขึ้น

19 7 2021 1

พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ จก.วท.กห. เป็นประธานการประชุมติดตามงานประจำสัปดาห์ เพื่อติดตามงานเร่งด่วน

ที่ต้องปฏิบัติในสัปดาห์ ติดตามงานที่สั่งการ และ มอบหมายงานตามนโยบายของ ปล.กห. การประชุมผ่านระบบ ZOOM