24 1 2022 6

พล.ท.สมเกียรติ สัมพันธ์ เจ้ากรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม และคณะ เข้าพบศาสตรจารย์ ดร.นายแพทย์สิริฤกษ์

ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่ออวยพรเนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ และหารือ

ความร่วมมือด้านงานวิจัย

20 1 2022 1

พล.ท.สมเกียรติ สัมพันธ์ เจ้ากรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม เป็นประธานการประชุมหารรือแนวทางการบริหาร

งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก กห. โดยมีเจ้าหน้าที่จาก สำนักงบประมาณกลาโหม และ กรมการเงินกลาโหม เข้าร่วม

ประชุมผ่านการประชุมระบบการประชุมทางไกล