7 7 2021 1

พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ จก.วท.กห. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานยุทโธปกรณ์ กระทรวงกลาโหม

(อกมย.กห. รับรองมาตรฐาน) ครั้งที่ ๓/๖๔ 

7 7 2021 2

7 7 2021 4

7 7 2021 5

7 7 2021 6

7 7 2021 7

7 7 2021 8

7 7 2021 9

7 7 2021 10

7 7 2021 11

7 7 2021 12

7 7 2021 13

7 7 2021 14

7 7 2021 15

7 7 2021 16

7 7 2021 17

7 7 2021 18

7 7 2021 19

7 7 2021 20

7 7 2021 21

7 7 2021 22

7 7 2021 23