8 7 2021 1

พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ จก.วท.กห. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการอาคารที่พักอาศัยของ สป.

พื้นที่บางจาก เรื่องเร่งรัดการย้ายทะเบียนบ้านเข้าที่พักอาศัย ตามนโยบาย ปล.กห. และติดตามสถานภาพการใช้จ่าย

และนโยบายความปลอดภัยในสถานการแพร่ระบาดของโควิด - ๑๙ ในพื้นที่พักอาศัย 

8 7 2021 2

8 7 2021 3

8 7 2021 4

8 7 2021 5

8 7 2021 6

8 7 2021 7

8 7 2021 8

8 7 2021 9

8 7 2021 10

8 7 2021 11

8 7 2021 12

8 7 2021 13

8 7 2021 14

8 7 2021 15

8 7 2021 16

8 7 2021 17

8 7 2021 18

8 7 2021 19

8 7 2021 20

8 7 2021 21

8 7 2021 22

8 7 2021 23

8 7 2021 24

8 7 2021 25

8 7 2021 26

8 7 2021 27

8 7 2021 28

8 7 2021 29

8 7 2021 30

8 7 2021 31

8 7 2021 32