21 7 2021 1

พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ จก.วท.กห. และ คุณ วิทวัส สวัสดิ์-ชูโต ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรม/ผู้แทน

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นประธานร่วมในการประชุมหารือ ร่วมกับหน่วยงานวิจัยเหล่าทัพและ อ.พิชญ จาก จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยที่ประชุมได้ร่วมหารือกำหนดแนวทางการจัดพิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจ

(MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา ระหว่าง กห. กับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในวันศุกร์ที่ ๒๐ ส.ค.๖๔ 

พร้อมกันนี้ยังได้ร่วมหารือแนวทางความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา, เทคโนโลยีที่มีความสนใจร่วมกัน และโครงการวิจัย

ที่จะร่วมมือกันในอนาคต

21 7 2021 2

21 7 2021 3

21 7 2021 4

21 7 2021 5

21 7 2021 6

21 7 2021 7

21 7 2021 8

21 7 2021 9

21 7 2021 10

21 7 2021 11

21 7 2021 12

21 7 2021 13

21 7 2021 14

21 7 2021 15

21 7 2021 16

21 7 2021 17

21 7 2021 18

21 7 2021 19

21 7 2021 20

21 7 2021 21

21 7 2021 22

21 7 2021 23

21 7 2021 25

21 7 2021 26

21 7 2021 27

21 7 2021 28

21 7 2021 29

21 7 2021 30

21 7 2021 31

21 7 2021 32

21 7 2021 33

21 7 2021 34

21 7 2021 35

21 7 2021 36

21 7 2021 37

21 7 2021 38

21 7 2021 39

21 7 2021 40

21 7 2021 41

21 7 2021 42

21 7 2021 43

21 7 2021 44

21 7 2021 45

21 7 2021 46

21 7 2021 47

21 7 2021 48

21 7 2021 49

21 7 2021 50

21 7 2021 51

21 7 2021 52

21 7 2021 53

21 7 2021 54

21 7 2021 55

21 7 2021 56

21 7 2021 57

21 7 2021 58

21 7 2021 59

21 7 2021 60

21 7 2021 61

21 7 2021 62

21 7 2021 63

21 7 2021 64