21 6 2021 2

พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ จก.วท.กห. เป็นประธานการประชุมติดตามงานประจำสัปดาห์ (ZOOM) เพื่อติดตามงานที่ค้าง

และงานที่ต้องปฏิบัติในสัปดาห์ ติดตามงานที่สั่งการและมอบหมายงานตามนโยบายของ ปล.กห.

16 6 2021 6

พล.อ.ชูชาติ บัวขาว รอง ปล.กห. (๒) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานยุทโธปกรณ์กระทรวงกลาโหม (กมย.กห.)

ครั้งที่ ๒/๖๔ โดยมีเรื่องพิจารณา ๒ เรื่องเพื่อให้ความเห็นชอบ