9 6 2021 1

พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ จก.วท.กห.ประชุมหารือ การขับเคลื่อนด้านวิทย์ศาสตร์และเทคโนโลยี ของ กห. กับผู้บริหาร

สวพ.เหล่าทัพ และผู้บริหารของ สทป. เพื่อหารือขับเคลื่อนงานวิจัยของเหล่าทัพ

7 6 2021 1

พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ จก.วท.กห. เป็นประธานการประชุมติดตามงานประจำสัปดาห์ (ZOOM) เพื่อติดตามงานที่ค้าง

และงานที่ต้องปฏิบัติในสัปดาห์ ติดตามงานที่สั่งการและมอบหมายงานตามนโยบายของ ปล.กห.

2 6 2021 30

พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ จก.วท.กห. ทำพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นประทวนจำนวน ๓ นาย และรับการ

รายงานตัวเข้า และ รับการรายงานตัวออก ของข้าราชการ วท.กห.