2 6 2021 1

พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ จก.วท.กห. เป็นประธานการประชุมเร่งด่วน โครงการเฝ้าตรวจแจ้งเตือนตามแนวชายแดนฯ

ประชุมผ่านระบบ (ZOOM) เพื่อติดตามการเชียนโครงการ

31 5 2021 16

พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ จก.วท.กห. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการ ที่พักอาศัยพื้นที่บางจาก

ประชุมผ่านระบบ ZOOM

31 5 2021 13

พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ จก.วท.กห. เป็นประธานการประชุมติดตามงานประจำสัปดาห์ (ZOOM) เพื่อติดตามงานที่ค้าง

และงานที่ต้องปฏิบัติในสัปดาห์ ติดตามงานที่สั่งการและมอบหมายงานตามนโยบายของ ปล.กห.