27 5 2021 5

พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ จก.วท.กห. เป็นประธานการประชุม คณะอนุกรรมการวัดผลและประเมินผลโครงการวิจัยและ

พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการทหาร กระทรวงกลาโหม (อกวท.กห. วัดผลและประเมินผล) ครั้งที่๕/๖๔ โดยมีการแถลง

ปิดโครงการจำนวน ๓ โครงการ การประชุมผ่านระบบ (ZOOM)  โดยมีคณะอนุกรรมการจากเหล่าทัพประชุมผ่านระบบ เพื่อให้

อนุกรรมการได้รับทราบและประเมินผลความสำเร็จของโครงการวิจัยและพัฒนาการทหารที่ดำเนินการเสร็จสิ้น และขอมิติที่ประชุม

เพื่อขอปิดโครงการ

25 5 2021 1

พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ จก.วท.กห.ทำพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นสัญญาบัตรจำนวน ๓ นาย และได้ให้

โอวาทแก้ข้าราชการที่ได้เลื่อยยศสูงขึ้น