19 5 2021 1

พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ จก.วท.กห.ทำพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นประทวน จำนวน ๓ นาย และได้ให้โอวาท

แก่ข้าราการที่ได้รับการประดับยศ

 

18 5 2021 27

พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ จก.วท.เป็นประธานการประชุมตรวจสอบสภาพแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์เพื่อจัดทำแผน

การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) กห. โดยมีผู้แทนหน่วยประสาน

การวิจัยเหล่าทัพเข้าร่วมการประชุมผ่านระบบ ZOOM