15 7 2021 256

พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ จก.วท.กห. ร่วมหารือกับพล.อ.อภิชาติ นพเมือง และบริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด มีวัตถุประสงค์

เพื่อแสวงความร่วมมือด้านงานวิจัย โดยผลการหารือ ให้ทดลองนำร่องโครงการวิจัยระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

และให้จัดตั้งทีมงานประสานงานเพื่อวางแผนโครงการวิจัยร่วมในระยะสั้น

15 7 2021 1

พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ จก.วท.กห. เป็นประธานการประชุม อกวท.กห. บริหาร ครั้งที่ ๔/๖๔ กับหน่วยงานวิจัยเหล่าทัพ

ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (zoom meeting) โดยได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ป้องกันประเทศ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) กระทรวงกลาโหม และโครงการวิจัยและพัฒนาการทหารเริ่มใหม่ ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๗ โครงการ รวมทั้งกิจกรรมภายใต้ชุดโครงการวิจัย จำนวน ๒ กิจกรรม เพื่อให้ได้โครงการวิจัย

ที่มีประสิทธิภาพตอบสนองต่อความต้องการของเหล่าทัพ โดยแต่ละโครงการได้มีผู้เชี่ยวชาญมาข้อคิดเห็นและขอเสนอแนะ

ในการวิจัย