22 3 2021 64

พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ จก.วท.กห. เป็นประธานการประชุมติดตามงานประจำสัปดาห์ เพื่อติดตามความคืบหน้า

งานที่สั่งการไว้ และมอบหมายงานที่จะดำเนินการต่อ

17 3 2021 1

พล.ท.คงชีพ คันตระวาณิชย์ จก.วท.กห. เป็นประธานการประชุม คณะอนุกรรมการวัดผลและประเมินผลโครงการวิจัย

และพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการทหาร กระทรวงกลาโหม ครั้งที่ ๓/๖๔ และมีโครงการที่แถลงปิดโครงการ

โดยมีผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นๆมาให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ