12 7 2021 1

พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ จก.วท.กห. เป็นประธานการประชุมติดตามงานประจำสัปดาห์ (ZOOM) เพื่อติดตามงานที่ค้าง

และงานที่ต้องปฏิบัติในสัปดาห์ ติดตามงานที่สั่งการและมอบหมายงานตามนโยบายของ ปล.กห.

8 7 2021 1

พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ จก.วท.กห. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการอาคารที่พักอาศัยของ สป.

พื้นที่บางจาก เรื่องเร่งรัดการย้ายทะเบียนบ้านเข้าที่พักอาศัย ตามนโยบาย ปล.กห. และติดตามสถานภาพการใช้จ่าย

และนโยบายความปลอดภัยในสถานการแพร่ระบาดของโควิด - ๑๙ ในพื้นที่พักอาศัย