6 2021 50

พล.อ.ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ ว่าด้วยความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อความมั่นคง ระหว่าง กระทรวงกลาโหม กับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม โดยมี ศาสตราจารย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมลงนาม

หลังจากลงนามเสร็จได้เดินชมผลงานวิจัยที่ได้นำมาจัดแสดง ณ ห้องพินิตประชานาถ ศาลาว่ากลาโหม

1 7 2021 125

พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ จก.วท.กห. หารือ กับ คุณวิวรณ์ มีชูธน กรรมการผู้จัดการ บริษัทอินโวสตาร์ จำกัด  เรื่องงานวิจัย

และทาง บริษัท อินโวสตาร์ ได้มอบหมวกกันกระสุนให้แก่ จก.วท.กห.