2 12 2021 1

พล.ต.อภินันท์ จันดอนไผ่ รอง เจ้ากรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม (๒) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง

โครงการวิจัยและพัฒนาการทหารของ กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม (คกค.วท.กห.) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เป็นการ

ประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล

29 11 2021 48

พล.ต.วันชัย เกตุวิทยา ผอ.สมท.วท.กห. เป็นประธานการประชุมชุดทำงานกำหนดมาตรฐานยุทโธปกรณ์ร่วม ประเภท

รถยนต์นั่งดัดแปลง แบบ ๔x๔  หุ้มเกราะกันกระสุน รุ่นTransformer II AMV  ของบริษัทไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)

โดยเป็นการประชุมผ่านระบบทางไกล

29 11 2021 1

พล.ต.อภินันท์ จันดอนไผ่ รอง จก.วท.กห. (๒) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานติดตามการบริหารโครงการวิจัย

และพัฒนาการทหาร ครั้งที่ ๒/๖๕