21 7 2021 7

พล.ต.สมเกียรติ สัมพันธ์ รอง จก.วท.กห. (๑) เป็นประธานการประชุมหารือด้านการวิจัยกับ บริษัท LOXLEY เพื่อที่จะ

ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกที่ศักยภาพในการวิจัยและเทคโนโลยี และ คณะเจ้าหน้าที่บริษัท LOXLEY

ได้นำเสนอระบบต่างๆที่น่าสนใจให้แก่ที่ประชุมได้รับทราบผลงานที่ได้ทำมา  การประชุมเป็นการประชุมผ่านระบบการประชุม

ทางไกล 

13 7 2021 1

พล.ต.เขมชาติ ปัตตะนุ รอง จก.วท.กห. (๒) เป็นประะานการประชุม Focus Group กลุ่มผู้ใช้และนักวิชาการ เพื่อพิจารณา

ปรับปรุงมาตรฐานยุทโธปกรณ์ กระทรวงกลาโหม ว่าด้วยเสื้อเกราะกันกระสุน โดยมีผู้ใช้ผลิตภัณฑ์เสื้อเกราะและนักวิขาการ

ที่มีความรู้ด้านเกราะกันกระสุน เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบ ZOOM เพื่อให้ขอเสนอแนะและให้ข้อคิดเห็น