2 7 2021 2

พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปปานนท์ ผทค.สป. ช่วยปฏิบัติราชการที่ วท.กห. อีกหน้าที่หนึ่ง เป็นประธานการประชุมคณะทำงาน

เทคโนโลยีดิจิทัล และ ภาษา เรื่องการพัฒนาด้านภาษาของกำลังพล วท.กห.

2 7 2021 1

2 7 2021 3

2 7 2021 4

2 7 2021 5

2 7 2021 6

2 7 2021 7

2 7 2021 8

2 7 2021 9

2 7 2021 10

2 7 2021 11

2 7 2021 12

2 7 2021 13

2 7 2021 14

2 7 2021 15

2 7 2021 16

2 7 2021 17

2 7 2021 18

2 7 2021 19

2 7 2021 20

2 7 2021 21

2 7 2021 22

2 7 2021 23

2 7 2021 24

2 7 2021 25

2 7 2021 26

2 7 2021 27

2 7 2021 28

2 7 2021 29