2 7 2021 37

พล.ต.เขมชาติ ปัตตะนุ รอง จก.วท.กห.( ๒) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการอาคารที่พักอาศัยของ สป.

พื้นที่บางจาก เรื่องเร่งรัดการย้ายทะเบียนบ้านเข้าที่พักอาศัย ตามนโยบาย ปล.กห. และติดตามสถานภาพการใช้จ่าย

และนโยบายความปลอดภัยในสถานการแพร่ระบาดของโควิด - ๑๙ ในพื้นที่พักอาศัย 

2 7 2021 38

2 7 2021 39

2 7 2021 40

2 7 2021 41

2 7 2021 42

2 7 2021 43

2 7 2021 44

2 7 2021 45

2 7 2021 46

2 7 2021 49

2 7 2021 50

2 7 2021 51

2 7 2021 53

2 7 2021 54

2 7 2021 55

2 7 2021 56

2 7 2021 57

2 7 2021 58

2 7 2021 59

2 7 2021 60

2 7 2021 61

2 7 2021 62

2 7 2021 63

2 7 2021 64

2 7 2021 65

2 7 2021 66

2 7 2021 67

2 7 2021 68

2 7 2021 69

2 7 2021 70

2 7 2021 71

2 7 2021 72

2 7 2021 73