12 7 2021 1

พล.ต.เขมชาติ ปัตตะนุ รอง จก.วท.กห. ( ๒) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการอาคารที่พักอาศัยของ สป.

พื้นที่บางจาก ประชุมเร่งด่วนเนื่องด้วยการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด - ๑๙ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดจึงให้เข้มงด

ในการเข้าและออกที่พักอาศัยในพื้นที่บางจากและเพื่มการรับรู้ในการประกาศเสียงตามสายให้ผู้พักอาศัยรับทราบและปฏฺบัติ

อย่างเคร่งครัด ประชุมผ่านระบบ ZOOM

12 7 2021 2

12 7 2021 3

12 7 2021 4

12 7 2021 5

12 7 2021 6

12 7 2021 7

12 7 2021 8

12 7 2021 9

12 7 2021 10

12 7 2021 11