28 4 2021 3

พล.ต.สมเกียรติ สัมพันธ์ รอง จก.วท.กห. (๑) เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการวัดผลและประเมินผลโครงการวิจัย

และพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการทหาร กระทรวงกลาโหม (อกวท.กห.วัดผลและประเมินผล) ครั้งที่ ๔/๖๔

มีคณะอนุกรรมการบางท่านประชุมผ่านระบบ ZOOM 

28 4 2021 2

28 4 2021 4

28 4 2021 5

28 4 2021 6

28 4 2021 7

28 4 2021 8

28 4 2021 9

28 4 2021 10

28 4 2021 11

28 4 2021 12

28 4 2021 13

28 4 2021 14

28 4 2021 15

28 4 2021 16

28 4 2021 17

28 4 2021 18

28 4 2021 19

28 4 2021 20

28 4 2021 22

28 4 2021 24

28 4 2021 25

28 4 2021 26

28 4 2021 27

28 4 2021 28

28 4 2021 29

28 4 2021 30 

28 4 2021 31

28 4 2021 32

28 4 2021 33

28 4 2021 34

28 4 2021 35

28 4 2021 36