30 6 2021 165

พล.ต.อินสอน เมืองมูล นวพ.วท.กห. ให้การต้อนรับ คณะอนุกรรมการและผู้ช่วยคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล

กิจกรรม ๕ ส ของ สป. ในส่วนของ วท.กห.

29 6 2021 44

พล.ต.สมเกียรติ สัมพันธ์ รอง จก.วท.กห. (๑) ประธานประชุมติดตามสถานภาพกิจกรรมและงบประมาณของกิจกรรมย่อย

ภายใต้โครงการส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการทหารของกระทรวงกลาโหม (ในส่วนของ ทบ.) การประชุม

ผ่านระบบ ZOOM

29 6 2021 3

 พล.ต.เขมชาติ ปัตตะนุ รอง จก.วท.กห. (๒) เป็นประธานการประชุมร่างหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการตรวจและ

ทดสอบเพื่อรับรองมาตรฐานยุทโธปกรณ์ ของ กระทรวงกลาโหม ครั้งที่ ๔/๖๔