28 6 2021 293

พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปปานนท์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานด้านภาษา วท.กห.เพื่อดูความก้าวหน้าในการดำเนินงาน

ของคณะทำงานด้านภาษา

28 6 2021 233

พล.ต.เขมชาติ ปัตตะนุ รอง จก.วท.กห. (๒) เป็นประธานให้การต้อนรับ พล.อ.ต.หญิง ภัทรา อนุรักษ์ รอง ผอ.สตน.กห.

และคณะเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในจาก สตน.กห. ในการรับตรวจประจำปีงบประมาณ ๖๔