28 6 2021 2

พล.ต.วันชัย เกตุวิทยา ผอ.สมท.วท.กห.เป็นประธานการประชุมกำหนดมาตรฐานยุทโธปกรณ์ร่วมเพื่อจัดทำร่างมาตรฐาน

ยุทโธปกรณ์ กห. ว่าด้วยกระสุนปปืนขนาด ๗.๖๒ x ๕๑ มม. ประชุมผ่านระบบ ZOOM