23 1 6 2021 7

พล.ต.สมเกียรติ สัมพันธ์ รอง จก.วท.กห. (๑) ประธานประชุมติดตามสถานภาพกิจกรรมและงบประมาณของกิจกรรมย่อย

ภายใต้โครงการส่งเสริมฯ (ในส่วนของ ทร.,ทอ.) การประชุมผ่านระบบ ZOOM