23 6 2021 121

พล.ต.สมเกียรติ สัมพันธ์ รอง จก.วท.กห. (๑) ประธานประชุมติดตามสถานภาพกิจกรรมและงบประมาณของกิจกรรมย่อย

ภายใต้โครงการส่งเสริมฯ (ในส่วนของ ทบ.) การประชุมผ่านระบบ ZOOM