17 6 2021 9

พล.ต.สมเกียรติ สัมพันธ์ รอง จก.วท.กห. (๑) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารชุดโครงการวิจัยและพัฒนา

สนับสนุนการดำรงสภาพและ/หรือ เพิ่มประสิทธิภาพยุทโธปกรณ์ของกองทัพ (อกวท.กห. ดำรงสภาพ) การประชุมผ่านระบบ

ZOOM

16 6 2021 292

พล.ต.สมเกียรติ สัมพันธ์ รอง จก.วท.กห. (๑) เป็นประธานการประชุม (ร่าง) แผนการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ป้องกันประเทศ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๖๖ - ๗๐) กระทรวงกลาโหม ครั้งที ๒ การประชุมผ่านระบบ ZOOM