12 7 2021 1

พล.ต.เขมชาติ ปัตตะนุ รอง จก.วท.กห. ( ๒) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการอาคารที่พักอาศัยของ สป.

พื้นที่บางจาก ประชุมเร่งด่วนเนื่องด้วยการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด - ๑๙ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดจึงให้เข้มงด

ในการเข้าและออกที่พักอาศัยในพื้นที่บางจากและเพื่มการรับรู้ในการประกาศเสียงตามสายให้ผู้พักอาศัยรับทราบและปฏฺบัติ

อย่างเคร่งครัด ประชุมผ่านระบบ ZOOM

9 7 2021 1

พล.ต.เขมชาติ ปัตตะนุ รอง จก.วท.กห. (๒) ประธานประชุมเพื่อพิจารณา (ร่าง) ระเบียบ กห. ว่าด้วยมาตรฐานยุทโธปกรณ์

พ.ศ.... ครั้งที่ ๑/๖๔ ประชุมผ่านระบบ ZOOM

8 7 2021 39

พ.อ.อรรถเศษรฐ์ นิวาตานนท์ รอง ผอ.สมท.วท.กห. เป็นประธานการประชุมคณะทำงาน (ร่าง) มาตรฐานยุทโธปกร์

กระทรวงกลาโหมว่าด้วย กระสุนปืนเล็กยาว ขนาด ๗.๖๒ x ๕๑ มม. แบบ M 118, M118 LR, M 852 และ .๓๐๘ นิ้ว

ประชุมผ่านระบบ ZOOM