8 6 2021 13

พล.ต.สมเกียรติ สัมพันธ์ รอง จก.วท.กห. (๑) เป็นประธานการประชุมพิจารณา (ร่าง) แผนการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ป้องกันประเทศ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๖๖ - พ.ศ. ๗๐) กระทรวงกลาโหม เป็นการประชุมผ่านระบบ ZOOM

7 6 2021 3

พล.ต.สมเกียรติ สัมพันธ์ รอง จก.วท.กห. (๑) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานติดตามการบริหารโครงการวิจัยและ

พัฒนาการทหาร ครังที่ ๘/๖๔ ประชุมผ่านระบบ ZOOM