8 7 2021 1

พล.ต.สมเกียรติ สัมพันธ์ รอง จก.วท.กห. (๑) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานติดตามการบริหารโครงการวิจัยและ

พัฒนาการทหาร ครั้งที่ ๙/๖๔ ประชุมผ่านระบบ ZOOM

5 7 2021 1

พล.ต.สมเกียรติ สัมพันธ์ รอง จก.วท.กห. ( ๑) เป็นประธานการประชุม (ร่าง) แผนการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ป้องกันประเทศ ระยะ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) กระทรวงกลาโหม การประชุมผ่านระบบ ZOOM