1 6 2021 9

พล.ต.เขมชาติ ปัตตะนุ รอง จก.วท.กห. (๒) เป็นประธานการประชุม FOCUS GROUP กลุ่มผู้ผลิตเพื่อพิจารณาปรับปรุง

มาตรฐานเสื้อเกราะกันกระสุน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากสมาคมอุตสาหกรรม ผู้เชี้ยวชาญด้านอาวุธปืน และ จากสถาบัน

การศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญด้านวัสดุศาสตร์มาใหข้อเสนอแนะ และมีผู้ประกอบการที่เป็นผู้ผลิตแผ่นเกราะและเสื้อเกราะ

กันกระสุนเข้าร่วมประชุมพิจารณาปรับปรุงมาตรฐานเสื้อเกราะกันกระสุนร่วมกัน เพื่อจะได้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และ

เข้าสู่อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ มีการประชุมผ่านระบบ ZOOM

28 5 2021 2

พล.ต.สมเกียรติ สัมพันธ์ รอง จก.วท.กห. (๑) เป็นประธานการประชุมติดตามสถานภาพกิจกรรมและงบประมาณ กิจกรรมย่อย

ภายใต้โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการทหารของ กระทรวงกลาโหม ประชุมผ่านระบบ ZOOM

25 5 2021 120

พล.ต.สมเกียรติ สัมพันธ์ รอง จก.วท.กห. (๑) เป็นประธานการประชุมพิจารณาทบทวนปรับปรุงโครงสร้างการจัดและ

อัตรากำลังพล ของ วท.กห.ครั้งที่ ๔ /๖๔