19 5 2021 1

พล.ต.สมเกียรติ สัมพันธ์ รอง จก.วท.กห. (๑) เป็นประธานการประชุม คณะอนุกรรมการบริหารชุดโครงการวิจัยและพัฒนา

ทางด้านยุทโธปกรณ์และด้านหลักการ เพื่อสนับสนุนการแก้ัปัญหาการก่อความไม่สงบในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้

(อกวท.กห. จชต.)ครั้งที่ ๒/๖๔ ประชุมผ่านระบบ ZOOM