22 4 2021 2

พล.ต.สมเกียรติ สัมพันธ์ รอง จก.วท.กห. (๑) เป็นประธานการประชุม คณะอนุกรรมการบริหารชุดโครงการวิจัยพัฒนา

สนับสนุนการดำรงสภาพและ/หรือ เพิ่มประสิทธิภาพยุทโธปกรณ์ของกองทัพ (อกวท.กห. ดำรงสภาพยุทโธปกรณ์)

โดยมีการแถลงความคืบหน้าของโครงการจำนวน ๒๒ โครงการ และมีการแถลงปิดโครงการ จำนวน ๔ โครงการ

21 4 2021 1

พล.ต.อินสอน เมืองมูล นวพ.วท.กห. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานกิจกรรม  ๕ ส. ของ วท.กห. ครั้งที่ ๑/๖๔

ซึ่งคณะทำงานได้ไปศึกษาดูงานที่ สตน.กห. ในการทำกิจกรรม ๕ ส. เพื่อเป็นตัวอย่างในการทำ ๕ ส. ก่อนการรับการตรวจ