18 3 2021 2

พล.ต. พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ประธานการประชุมคณะทำงานด้านภาษา โดยมีคณะทำงานเข้าร่วมประชุมและชี้แจง

ความก้าวหน้าในการเพิ่มทักษะด้านภาษาให้กับกำลังพล วท.กห. ตามนโยบาย จก.วท.กห. ที่ได้มอบไว้

16 3 2021 32

พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ จก.วท.กห. ชี้แจ้งข้าราชการ วท.กห. ในเรื่องการปรับโครงสร้างที่ผ่านมา และเรื่องสถานการณ์

ไวรัส โควิด ๑๙ ที่กำลังแพร่ระบาด

15 3 2021 1

พล.ต.สมเกียรติ สัมพันธ์ รอง จก.วท.กห. (๑) เป็นธานการประชุมหารือแนวทางการจัดตั้งสถาบันภายใต้มูลนิธิของ กห.