19 5 2021 1

พล.ต.สมเกียรติ สัมพันธ์ รอง จก.วท.กห. (๑) เป็นประธานการประชุม คณะอนุกรรมการบริหารชุดโครงการวิจัยและพัฒนา

ทางด้านยุทโธปกรณ์และด้านหลักการ เพื่อสนับสนุนการแก้ัปัญหาการก่อความไม่สงบในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้

(อกวท.กห. จชต.)ครั้งที่ ๒/๖๔ ประชุมผ่านระบบ ZOOM

14 5 2021 3

พล.ต.วันชัย เกตุวิทยา ผอ.สมท.วท.กห. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานกำหนดมาตรฐานยุทโธปกรณ์ร่วม ครั้งที่ ๔/๖๔

เพื่อพิจารณาจัดทำร่างมาตรฐานยุทโธปกรณ์ กห. ว่าด้วย ระบบยานภาคพื้นไร้คนขับ ประชุมผ่านระบบ ZOOM