2 7 2021 37

พล.ต.เขมชาติ ปัตตะนุ รอง จก.วท.กห.( ๒) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการอาคารที่พักอาศัยของ สป.

พื้นที่บางจาก เรื่องเร่งรัดการย้ายทะเบียนบ้านเข้าที่พักอาศัย ตามนโยบาย ปล.กห. และติดตามสถานภาพการใช้จ่าย

และนโยบายความปลอดภัยในสถานการแพร่ระบาดของโควิด - ๑๙ ในพื้นที่พักอาศัย 

2 7 2021 2

พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปปานนท์ ผทค.สป. ช่วยปฏิบัติราชการที่ วท.กห. อีกหน้าที่หนึ่ง เป็นประธานการประชุมคณะทำงาน

เทคโนโลยีดิจิทัล และ ภาษา เรื่องการพัฒนาด้านภาษาของกำลังพล วท.กห.