28 4 2021 3

พล.ต.สมเกียรติ สัมพันธ์ รอง จก.วท.กห. (๑) เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการวัดผลและประเมินผลโครงการวิจัย

และพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการทหาร กระทรวงกลาโหม (อกวท.กห.วัดผลและประเมินผล) ครั้งที่ ๔/๖๔

มีคณะอนุกรรมการบางท่านประชุมผ่านระบบ ZOOM