gallery2014-copy

PostHeaderIcon พล.ต.สมเกียรติ สัมพันธ์ รอง จก.วท.กห. เป็นประธานประชุมเตรียมการ (กวท.กห.) ครั้งที่๑/๖๓ ๑๔ ก.พ.๖๓

14-2-2020-38

พล.ต.สมเกียรติ สัมพันธ์ รอง จก.วท.กห.(๒) เป็นประธานการประชุมเตรียมการก่อนการประชุม คณะกรรมการวิจัย

และพัฒนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการทหาร กระทรวงกลาโหม (กวท.กห.) ครั้งที่๑/๖๓ เพื่อความพร้อมของข้อมูล

ก่อนถึงการประชุมใหญ่

อ่านเพิ่มเติม...

 

PostHeaderIcon พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ จก.วท.กห. เป็นประธานการประชุม นขต.วท.กห. ๑๔ ก.พ.๖๒

14-2-2020-1

พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ จก.วท.กห. เป็นประธานการประชุม นขต.วท.กห ครั้งที่ ๒/๖๓ โดยมีเรื่องสั่งการจาก ปล.กห.

ในการประชุม นขต.สป. มาชี้แจง ให้ นขต.วท.กห. รับทราบ

อ่านเพิ่มเติม...