gallery2014-copy

PostHeaderIcon ข้าราชการ วท.กห. ได้รับการประเมินท่าบุคคลมือเปล่าตามแบบฝึกพระราชนิยม ๑๖ ส.ค.๖๒

16-8-2019-1

พ.อ.ธนวัฒน์ รอดเชื้อ ผอ.กองกลาง วท.กห. ได้นำข้าราชการ วท.กห. เข้ารับการประเมินในการฝึกทบทวนท่าบุคคล

มือเปล่าในแบบฝึกพระราชนิยม โดยมีผู้ประเมินจาก พัน ส.ห. มาเป็นผู้ประเมิน

อ่านเพิ่มเติม...

 

PostHeaderIcon พล.ท.อภิชาติ วิไลเนตร จก.วท.กห. จก.วท.กห. เป็นประธานการประชุม นขต.วท.กห. ประจำเดือน ส.ค. ๑๕ ส.ค.๖๒

15-8-2019-1

พล.ท.อภิชาติ วิไลเนตร จก.วท.กห. เป็นประธานการประชุม นขต.วท.กห. ประจำเดือน ส.ค ๖๒ โดยมีเรื่องสั่งการจาก

ปล.กห. และ เรื่องการดำเนินงานที่ผ่านมาของ นขต.วท.กห.ในเดือน ส.ค.

อ่านเพิ่มเติม...