gallery2014-copy

PostHeaderIcon วท.กห.เข้าตรวจร่างกายประจำปี ๒๒ ม.ค. ๕๖

22-1-2013-1

อ่านเพิ่มเติม...

 

PostHeaderIcon จก.วท.กห.เป็นประธานเปิดการอบรม เรื่อง ความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ ๒๑ ม.ค. ๕๖

21-1-2013-01

การอบรมเรื่อง ความโปร่งใสในหน่วยงานถาครัฐ  โดย อาจารย์ศิริรัตน์ วสุวัต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเพื่อต่อต้านการทุจริต

ป๋วย อึ๊งภากรณ์ สำนักงาน ป.ป.ช.

อ่านเพิ่มเติม...