gallery2014-copy

PostHeaderIcon พล.อ.ชูชาติ บัวขาว รอง ปล.กห. เป็นประธานการประชุม อกมย.กห. ครั้งที่ ๑/๖๔ ๑๖ ก.พ.๖๔

16-2-2021-10

พล.อ.ชูชาติ บัวขาว รอง ปล.กห. ๒ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานยุทโธปกรณ์กระทรวงกลาโหม

(อกมย.กห.) ครั้งที่ ๑/๖๔

อ่านเพิ่มเติม...

 

PostHeaderIcon พล.ต.สมเกียรติ สัมพันธ์ รอง จก.วท.กห. เป็นประธานการประชุมร่างแผ่นปฏิบัติด้านการพัฒนาวิทย์ฯ ๑๕ ก.พ.๖๔

15-2-2021-3

พล.ต.สมเกียรติ สัมพันธ์ รอง จก.วท.กห. (๑) เป็นประธานการประชุม (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ระยะที่๑(พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) กระทรวงกลาโหม

อ่านเพิ่มเติม...