gallery2014-copy

PostHeaderIcon พล.ต.ธนภูมิ ดวงแก้ว นวพ.วท.กห. เป็นประธานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ทบทวนการบริหารจัดการโครงการฯ ๑๓ ก.ย.๖๒

13-9-2019-1

พล.ต.ธนภูมิ ดวงแก้ว นวพ.วท.กห. เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนการบริหารจัดการ

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการทหาร และการทบทวนกระบวนการบริหารจัดการโครงการขยายผล

งานวิจัยและพัฒนาการทหารสู่การใช้งาน

อ่านเพิ่มเติม...

 

PostHeaderIcon พล.ต.จตุพร ไชยศรี รอง จก.วท.กห. เป็นประธานการประชุม นขต.วท.กห. ครั้งที่ ๘/๖๒ ๑๖ ก.ย.๖๒

16-9-2019-1

พล.ต.จตุพร ไชยศรี รอง จก.วท.กห.(๑) เป็นประธานการประชุม นขต.วท.กห. ประจำเดือน ก.ย.๖๒

อ่านเพิ่มเติม...