gallery2014-copy

PostHeaderIcon พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ จก.วท.กห. เป็นประธานประชุมเรื่องบ้านพักข้าราชการ สป.พื้นที่ บางจาก ๑๘พ.ค.๖๓

15-5-2020-25

พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ จก.วท.กห.เป็นประธานประชุมเรื่องบ้านพักข้าราชการ สป.พื้นที่ บางจาก เรื่องการบำรุง

รักษาและการ รปภ.ลงทะเบียนข้าราชการที่พักอาศัยในพื้นที่บางจาก

อ่านเพิ่มเติม...

 

PostHeaderIcon พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ จก.วท.กห. เป็นประธานการประชุมกับติดตามงานประจำสัปดาห์ ๑๕ พ.ค.๖๓

15-5-2020-1

พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ จก.วท.กห. เป็นประธานการประชุมติดตามงานประจำสัปดาห์และติดตามงานที่สั่งการ

อ่านเพิ่มเติม...