gallery2014-copy

PostHeaderIcon พล.ต.พิสิษฐ ธีระเดชะชาติ รอง จก.วท.กห. ร่วมพิธีเปิด มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ๑๗ ส.ค.๖๒

17-8-2019-1

พล.ท.อภิชาติ วิไลเนตร จก.วท.กห. มอบให้ พล.ต.พิสิษฐ์ ธีระเดชะชาติ รอง จก.วท.กห.(๒) ร่วมงานพิธีเปิดงาน

มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยมี รศ.ดร.วีระพงศ์ แพสุวรรณ ประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธาน ในส่วนของกระทรวงกลาโหม ได้มี พล.อ.อ.ดร.ปรีชา

ประดับมุข ผอ.สทป. และ พล.ต.ชูเกียรติ ช่วยเพชร ผอ.สวพ.ทบ. และผู้แทนจาก ศวอ.ทอ., สวพ.ทร.เช้าร่วมในพิธีเปิด

อ่านเพิ่มเติม...

 

PostHeaderIcon พล.ท.อภิชาติ วิไลเนตร จก.วท.กห. เป็นประธานประชุมคณะทำงานวิจัยพัฒนาระบบสารสนเทศฯ ๑๕ ส.ค.๖๒

16-8-2019-1

พล.ท.อภิชาติ วิไลเนตร จก.วท.กห. เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณาขอเสนอโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ และ

การสื่อสารด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อความปลอดภัยและพัฒนาคุณภาพชีวิตรวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน

รอบเกาะรัตนโกสินทร์ของ กห. โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน สป. เข้าร่วมพิจารณาและทบทวนพื้นที่ในการดำเนินการ

อ่านเพิ่มเติม...