gallery2014-copy

PostHeaderIcon พล.ท.ศิรศักดิ์ ยุทธประเวศน์ จก.วท.กห.เป็นประธานการประชุม อกวท.กห.วัดผลและประเมินผลฯ ๓ พ.ค.๖๑

3-5-2018-1

พล.ท.ศิรศักดิ์ ยุทธประเวศน์ จก.วท.กห. เป็นประธานการประชุม อกวท.วท.กห.วัดผลและประเมินผล ครั้งที่ ๓/๖๑

โดยมี หน่วยประสานการวิจัยเหล่าทัพเข้าร่วมประชุม

3-5-2018-2

3-5-2018-3

3-5-2018-4

3-5-2018-5

3-5-2018-6

3-5-2018-7

3-5-2018-8

3-5-2018-9

3-5-2018-10

3-5-2018-11

3-5-2018-12

3-5-2018-13

3-5-2018-14

3-5-2018-15

3-5-2018-16

3-5-2018-17

3-5-2018-18

3-5-2018-19

3-5-2018-20

3-5-2018-21

3-5-2018-22

3-5-2018-23

3-5-2018-24

3-5-2018-25