gallery2014-copy

PostHeaderIcon พล.ท.ศิรศักดิ์ ยุทธประเวศน์ จก.วท.กห.เป็นประธานพิจารณาร่างบันทึกความเข้าใจฯ กห.กับ สกว. ๑๓ มิ.ย.๖๑

13-6-2018-1

พล.ท.ศิรศักดิ์ ยุทธประเวศน์ จก.วท.กห. เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ

ด้านการวิจัยและพัฒนา ระหว่าง กระทรวงกลาโหม กับ กองทุนสนับสนุนการวิจัย โดยมีเหล่าทัพและหน่วยประสานการวิจัย

เข้ามาร่วมประชุม แนะนำหาข้อสรุปในความร่วมมือในครั้งนี้ โดยมี ศ.ดร.ศุภศร วนิชเวชารุ่งเรือง ผู้อำนวยการโครงการ

ปริญญาเอกกาญจนาภิเษก สกว. เข้าร่วมเป้นผู้แทนจาก สกว. และมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานนิติการ สกว. พูดเรื่องข้อกฏหมาย

ในความร่วมมือระหว่างองค์กรในครั้งนี้

13-6-2018-2

13-6-2018-3

13-6-2018-4

13-6-2018-5

13-6-2018-6

13-6-2018-7

13-6-2018-8

13-6-2018-9

13-6-2018-10

13-6-2018-11

13-6-2018-12

13-6-2018-13

13-6-2018-14

13-6-2018-15

13-6-2018-16

13-6-2018-17

13-6-2018-18

13-6-2018-19

13-6-2018-20

13-6-2018-21

13-6-2018-22

13-6-2018-23

13-6-2018-24

13-6-2018-25

13-6-2018-26

13-6-2018-27

13-6-2018-28

13-6-2018-29

13-6-2018-30

13-6-2018-31

13-6-2018-32

13-6-2018-33

13-6-2018-34

13-6-2018-35

13-6-2018-36

13-6-2018-37

13-6-2018-38

13-6-2018-39

13-6-2018-40

13-6-2018-41

13-6-2018-42

13-6-2018-43

13-6-2018-44

13-6-2018-45

13-6-2018-46

13-6-2018-47

13-6-2018-48

13-6-2018-49

13-6-2018-50

13-6-2018-51

13-6-2018-52

13-6-2018-53

13-6-2018-54

13-6-2018-55

13-6-2018-56

13-6-2018-57

13-6-2018-58

13-6-2018-59

13-6-2018-60

13-6-2018-61

13-6-2018-62

13-6-2018-63

13-6-2018-64

13-6-2018-65

13-6-2018-66

13-6-2018-67

13-6-2018-68

13-6-2018-69

13-6-2018-70

13-6-2018-71

13-6-2018-72

13-6-2018-73

13-6-2018-74

13-6-2018-75

13-6-2018-76

13-6-2018-77

13-6-2018-78

13-6-2018-79

13-6-2018-80

13-6-2018-81

13-6-2018-82

13-6-2018-83