gallery2014-copy

PostHeaderIcon พล.ท.ศิรศักดิ์ ยุทธประเวศน์ จก.วท.กห.ประธานประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการวิจัยเสื้อเกราะฯ ๒๒ มิ.ย.๖๑

23-6-2018-1

พล.ท.ศิรศักดิ์ ยุทธประเวศน์ จก.วท.กห. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการการวิจัยเสื้อเกราะ

กันกระสุน ครั้ง ๒/๖๑ โดยมีคณะกรรมการจากเหล่าทัพและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทางด้านกฏหมายเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

23-6-2018-2

23-6-2018-3

23-6-2018-4

23-6-2018-5

23-6-2018-6

23-6-2018-8

23-6-2018-10

23-6-2018-11

23-6-2018-12

23-6-2018-13

23-6-2018-14

23-6-2018-15

23-6-2018-16

23-6-2018-17

23-6-2018-18

23-6-2018-19

23-6-2018-20

23-6-2018-21

23-6-2018-22

23-6-2018-23

23-6-2018-24

23-6-2018-25

23-6-2018-26

23-6-2018-27

23-6-2018-28

23-6-2018-29

23-6-2018-30

23-6-2018-31

23-6-2018-32

23-6-2018-33

23-6-2018-34

23-6-2018-35

23-6-2018-36

23-6-2018-38

23-6-2018-39

23-6-2018-40

23-6-2018-41

23-6-2018-42

23-6-2018-43

23-6-2018-44

23-6-2018-4523-6-2018-47

23-6-2018-48

23-6-2018-49

23-6-2018-50

23-6-2018-51