gallery2014-copy

PostHeaderIcon พล.ท.ศิรศักดิ์ ยุทธประเวศน์ จก.วท.กห.เป็นประธานเปิดการสัมมนา เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างฯ ๑ ส.ค.๖๑

1-8-2018-1

พล.ท.ศิรศักดิ์ ยุทธประเวศน์ จก.วท.กห. เป็นประธานเปิดการสัมมนา เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการวิจัยและพัฒนา

เพื่อการให้การบริการทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา หรือการจ้างที่ปรึกษาที่ไม่สามารถดำเนินการตามพระราชบัญญัติ

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๗ (๓) ช่วงเช้ามี นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ ผู้ตรวจราชการ

กระทรวงการคลัง เป็นผู้บรรยาย บรรยายเรื่อง พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าวและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และช่วงบ่าย

บรรยายโดย นาวสาวทักษพร รักอยู่ นิติการชำนาญการพิเศษ สังกัด กลุ่มงานระเบียบว่าด้วยการพัสดุ กองการพัสดุภาครัฐ

กรมบัญชีกลาง บรรยายเรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ

กฎกระทรวงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

1-8-2018-2

1-8-2018-3

1-8-2018-4

1-8-2018-5

1-8-2018-6

1-8-2018-7

1-8-2018-8

1-8-2018-9

1-8-2018-10

1-8-2018-11

1-8-2018-12

1-8-2018-13

1-8-2018-14

1-8-2018-15

1-8-2018-16

1-8-2018-17

1-8-2018-18

1-8-2018-19

1-8-2018-20

1-8-2018-21

1-8-2018-22

1-8-2018-23

1-8-2018-24

1-8-2018-25

1-8-2018-26

1-8-2018-27

1-8-2018-28

1-8-2018-29

1-8-2018-30

1-8-2018-31

1-8-2018-32

1-8-2018-35

1-8-2018-36

1-8-2018-37

1-8-2018-38

1-8-2018-39

1-8-2018-41

1-8-2018-42

1-8-2018-43

1-8-2018-44

1-8-2018-45

1-8-2018-46

1-8-2018-47

1-8-2018-48

1-8-2018-49

1-8-2018-50

1-8-2018-51

1-8-2018-52

1-8-2018-53

1-8-2018-54

1-8-2018-55

1-8-2018-56

1-8-2018-57

1-8-2018-58

1-8-2018-59

1-8-2018-60

1-8-2018-61

1-8-2018-62

1-8-2018-63

1-8-2018-64

1-8-2018-65

1-8-2018-66

1-8-2018-67

1-8-2018-68

1-8-2018-69

1-8-2018-70

1-8-2018-71

1-8-2018-72

1-8-2018-73

1-8-2018-74

1-8-2018-75

1-8-2018-76

1-8-2018-77

1-8-2018-78

1-8-2018-79

1-8-2018-80

1-8-2018-81

1-8-2018-82

1-8-2018-83

1-8-2018-84

1-8-2018-85

1-8-2018-86

1-8-2018-87

1-8-2018-88

1-8-2018-89

1-8-2018-90

1-8-2018-91

1-8-2018-92

1-8-2018-93

1-8-2018-94

1-8-2018-95

1-8-2018-96

1-8-2018-97

1-8-2018-98

1-8-2018-99

1-8-2018-100