gallery2014-copy

PostHeaderIcon พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กห.ฟังบรรยายสรุปของสำนักมาตรฐาน วท.กห. ๖ ส.ค.๖๑

6-8-2018-1

พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กห. เดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วย ทสอ.กห. และ วท.กห. โดยให้การต้องรับจาก ผบ.พื้นที่

พล.อ.นภนต์ สร้างสมวงษ์ ผอ.ศอพท. และเข้าสักการะพระพุทธไตรเสนากลาโหมพิทักษ์ สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บริเวรหน้าสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พื้นที่ศรีสมาน และได้เข้าตรวจเยี่ยม

ทอส.กห.ฟังยรรยายสรุป และได้ลงมาฟังการบรรยานสรุปการจัดตั้งสำนักมาตรฐาน วท.กห. และได้ตรวจเยี่ยมข้าราชการ

ในสำนักมาตรฐาน วท.กห.

6-8-2018-2

6-8-2018-3

6-8-2018-4

6-8-2018-5

6-8-2018-6

6-8-2018-7

6-8-2018-8

6-8-2018-9

6-8-2018-10

6-8-2018-11

6-8-2018-12

6-8-2018-14

6-8-2018-15

6-8-2018-16

6-8-2018-17

6-8-2018-18

6-8-2018-19

6-8-2018-20

6-8-2018-21

6-8-2018-22

6-8-2018-23

6-8-2018-24

6-8-2018-25

6-8-2018-26

6-8-2018-27

6-8-2018-28

6-8-2018-29

6-8-2018-30

6-8-2018-31

6-8-2018-32

6-8-2018-33

6-8-2018-34

6-8-2018-35

6-8-2018-36

6-8-2018-37

6-8-2018-38

6-8-2018-39

6-8-2018-40

6-8-2018-41

6-8-2018-42

6-8-2018-43

6-8-2018-44

6-8-2018-45

6-8-2018-46

6-8-2018-47

6-8-2018-48

6-8-2018-49

6-8-2018-50

6-8-2018-51

6-8-2018-52

6-8-2018-53

6-8-2018-54

6-8-2018-55

6-8-2018-56

6-8-2018-57

6-8-2018-58

6-8-2018-59

6-8-2018-60

พล.ท.ศิรศัดิ์ ยทุธประเวศน์ จก.วท.กห. มอบของที่ระลึกให้แก่ พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รมว.กห.

6-8-2018-61

6-8-2018-62

6-8-2018-63

6-8-2018-64

6-8-2018-65

6-8-2018-66

6-8-2018-67

6-8-2018-68

6-8-2018-69

6-8-2018-70

6-8-2018-71

6-8-2018-72

6-8-2018-73

6-8-2018-74

6-8-2018-75

6-8-2018-76

6-8-2018-77