gallery2014-copy

PostHeaderIcon พล.ท.ศิรศักดิ์ ยุทธประเวศน์ จก.วท.กห.เป็นประธานการประชุมหารือกับจัสแมกไทยฯ ๙ ต.ค.๖๑

9-10-2018-2

พล.ท.ศิรศักดิ์ ยุทธประเวศน์ จก.วท.กห. เป็นประธานการประชุมหารือระหว่างผู้แทน จัสแมกไทย กับ วท.กห.

เรื่องเตรียมการต้อนรับคณะผู้แทน กห.สหรัฐฯ ในการเดินทางมาเยือนประเทศไทย

9-10-2018-3

9-10-2018-4

9-10-2018-5

9-10-2018-6

9-10-2018-7

9-10-2018-9

9-10-2018-10

9-10-2018-11

9-10-2018-12

9-10-2018-13

9-10-2018-14

9-10-2018-15

9-10-2018-16

9-10-2018-17

9-10-2018-18

9-10-2018-19

9-10-2018-20

9-10-2018-21

9-10-2018-22

9-10-2018-23

9-10-2018-24

9-10-2018-25

9-10-2018-26

9-10-2018-27

9-10-2018-28

9-10-2018-29

9-10-2018-30

9-10-2018-31