gallery2014-copy

PostHeaderIcon พล.ท.ศิรศักดิ์ ยุทธประเวศน์ จก.วท.กห.และคณะ นขต.วท.กห.สักการะพระพุทธไตรเสนากลาโหมพิทักษ์ฯ ๒๒ ก.พ.๖๒

22-2-2019-1

พล.ท.ศิรศักดิ์ ยุทธประเวศน์ จก.วท.กห.และคณะ นขต.วท.กห.สักการะพระพุทธไตรเสนากลาโหมพิทักษ์ และ

สักการะพระบรมราชานุเสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่บริเวณหน้าอาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

(พื้นที่ศรีสมาน) เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา วท.กห.ครบรอบ ๒๘ ปี ในวันที่ ๑๒ ก.พ.๖๒

22-2-2019-2

22-2-2019-3

22-2-2019-4

22-2-2019-5

22-2-2019-6

22-2-2019-7

22-2-2019-8

22-2-2019-9

22-2-2019-10

22-2-2019-11

22-2-2019-12

22-2-2019-14

22-2-2019-15

22-2-2019-16

22-2-2019-17

22-2-2019-18

22-2-2019-19

22-2-2019-20

22-2-2019-21

22-2-2019-22

22-2-2019-23

22-2-2019-24

22-2-2019-25

22-2-2019-26

22-2-2019-27

22-2-2019-28