gallery2014-copy

PostHeaderIcon พล.ท.ศิรศักดิ์ ยุทธประเวศน์ จก.วท.กห.และคณะ นขต.วท.กห.สักการะหลวงพ่อใหญ่และหลวงพ่อเพชรฯ ๒๒ ก.พ.๖๒

22-2-2019-29

พล.ท.ศิรศักดิ์ ยุทธประเวศน์ จก.วท.กห.และคณะ นขต.วท.กห.สักการะหลวงพ่อใหญ่และหลวงพ่อเพชรพระประจำวัด

บางหลวง

22-2-2019-30

22-2-2019-31

22-2-2019-32

22-2-2019-33

22-2-2019-34

22-2-2019-35

22-2-2019-37

22-2-2019-38

22-2-2019-39

22-2-2019-40

22-2-2019-41

22-2-2019-42

22-2-2019-43

22-2-2019-44

22-2-2019-45

22-2-2019-46

22-2-2019-47

22-2-2019-48

22-2-2019-49

22-2-2019-50

22-2-2019-51

22-2-2019-52

22-2-2019-53

22-2-2019-54