gallery2014-copy

PostHeaderIcon นขต.วท.กห.ร่วมแสดงความยินดี จก.วท.กห. ที่ได้รับพระราชทานเลื่อนยศสูงขึ้น ๑๘ มี.ค.๖๒

18-3-2019-1

นขต.วท.กห. ร่วมแสดงความยินดีแด่ พล.ท.ศิรศักดิ์ ยุทธประเวศน์ จก.วท.กห. ที่ได้รับพระราชทานเลื่อนยศสูงขึ้น และ

จก.วท.กห. ได้แสดงความยินดีแด่ พล.ต.เบ็ญจพล ยุคตะทัต รอง จก.วท.กห.(๑) และ พ.อ.พิศุทธิ์ เกียรติสุวรรณ์

รอง ผอ.ศวพท.วท.กห.ที่ได้รับพระราชทานเลื่อนยศสูงขึ้น เช่นกัน

18-3-2019-2

18-3-2019-3

18-3-2019-4

18-3-2019-5

18-3-2019-6

18-3-2019-7

18-3-2019-8

18-3-2019-9

18-3-2019-10

จก.วท.กห.ได้มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีแก่ รอง จก.วท.กห.(๑) ที่ได้รับประธานยศสูงขึ้น

18-3-2019-11

18-3-2019-12

18-3-2019-13

18-3-2019-14

18-3-2019-15

จก.วท.กห.ได้มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีแก่ รอง ผอ.ศวพท.วท.กห. ที่ได้รับประธานยศสูงขึ้น

18-3-2019-16

18-3-2019-17

18-3-2019-18

18-3-2019-19

18-3-2019-20

18-3-2019-21

18-3-2019-22

18-3-2019-23

18-3-2019-24