gallery2014-copy

PostHeaderIcon พิธีลงนามในเอกสาร รับ-ส่ง หน้าที่ จก.วท.กห. ๒ เม.ย.๖๒

2-4-2019-1

พิธีลงนามในเอกสาร รับ- ส่ง หน้าที่ จก.วท.กห. ระหว่าง พล.อ.ศิรศักดิ์ ยุทธประเวศน์ จก.วท.กห. ท่านเก่า

ส่งมอบหน้าที่ให้กับ พล.ท.อภิชาติ วิไลเนตร จก.วท.กห. ท่านใหม่ ณ ห้องพิธี วท.กห. โดยมี นขต.วท.กห.

เข้าร่วมพิธี

2-4-2019-2

2-4-2019-3

2-4-2019-4

2-4-2019-5

2-4-2019-6

2-4-2019-7

2-4-2019-8

2-4-2019-9

2-4-2019-10

2-4-2019-11

2-4-2019-12

2-4-2019-13

2-4-2019-14

2-4-2019-15

2-4-2019-16

2-4-2019-17

2-4-2019-18

2-4-2019-19

2-4-2019-20

2-4-2019-21

2-4-2019-22

2-4-2019-23

2-4-2019-24

2-4-2019-25

2-4-2019-26

2-4-2019-27

2-4-2019-28

2-4-2019-29

2-4-2019-30

2-4-2019-31