gallery2014-copy

PostHeaderIcon จก.วท.กห. ถวายสักการะพระบรมราชนุเสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ๒ เม.ย.๖๒

2-4-2019-32

พล.อ.ศิรศักดิ์ ยุทธประเวศน์ และ พล.ท.อภิชาติ วิไลเนตร จก.วท.กห. ร่วมสักการะพระพุทธไตรเสนากลาโหมพิทักษ์

และถวายสักการะพระบรมราชนุเสาวรีย์พระบามสมเด็จพระจุลจอมเหล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณ หน้าอาคารสำนักงานปลัด

กระทรวงกลาโหม(พื้นที่ศรีสมาน)

2-4-2019-33

2-4-2019-34

2-4-2019-35

2-4-2019-36

2-4-2019-37

2-4-2019-38

2-4-2019-39

2-4-2019-40

2-4-2019-41

2-4-2019-43

2-4-2019-44

2-4-2019-45

2-4-2019-46

2-4-2019-47

2-4-2019-48

2-4-2019-49

2-4-2019-50

2-4-2019-51

2-4-2019-52

2-4-2019-53

2-4-2019-54

2-4-2019-55

2-4-2019-56

2-4-2019-57

2-4-2019-58

2-4-2019-59

2-4-2019-60

2-4-2019-61

2-4-2019-63

2-4-2019-64

2-4-2019-65

2-4-2019-66

2-4-2019-67

2-4-2019-68

2-4-2019-69

2-4-2019-70

2-4-2019-71

2-4-2019-72

2-4-2019-73

2-4-2019-74

2-4-2019-75

2-4-2019-76

2-4-2019-77

2-4-2019-78

2-4-2019-79

2-4-2019-80

2-4-2019-81

2-4-2019-82

2-4-2019-84

2-4-2019-85

2-4-2019-86

2-4-2019-87