gallery2014-copy

PostHeaderIcon พล.ต.ชูเกียรติ ช่วยเพขร ผอ.สวพ.ทบ.เข้าเยี่ยมคำนับ พล.ท.อภิชาติ วิไลเนตร จก.วท.กห. ๑๗ เม.ย.๖๒

17-4-2019-1

พล.ต.ชูเกียรติ ช่วยเพชร ผอ.สวพ.ทบ. เข้าเยี่ยมคำนับ พล.ท.อภิชาติ วิไลเนตร จก.วท.กห. และบรรยายสรุปเรื่อง

งานวิจัยของ สวพ.ทบ.ที่สามารถเข้าสู่อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และมองของที่ระลึกแก่ จก.วท.กห.

17-4-2019-2

17-4-2019-3

17-4-2019-4

17-4-2019-5

17-4-2019-6

17-4-2019-7

17-4-2019-10

17-4-2019-11

17-4-2019-12

17-4-2019-13

17-4-2019-14

17-4-2019-15

17-4-2019-16

17-4-2019-17

17-4-2019-18

17-4-2019-19

17-4-2019-20

17-4-2019-21

17-4-2019-22

17-4-2019-23

17-4-2019-24

17-4-2019-25

17-4-2019-26

17-4-2019-27

17-4-2019-28

17-4-2019-29

17-4-2019-30

17-4-2019-31

17-4-2019-32

17-4-2019-33

17-4-2019-34

17-4-2019-35

17-4-2019-36

17-4-2019-37